Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Кредиттік оқыту технологиясы

 

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде барлық студенттер кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқиды.

Кредиттік оқыту технологиясы - бұл өзін-өзі тану деңгейін арттыруға және білімнің креативтілік негізіне, білім беру жолын таңдауға негізделген білімнің креативті дамуына бағытталған білім беру технологиясы. Кредиттік оқыту технологиясы кумулятивті болып табылады, яғни бірінші курстан соңғы курсқа дейін алынған несиелер санының артуын білдіреді.

 

Кредит - бұл студенттің / оқытушының оқу жұмысының көлемін өлшейтін бірегейлендірілген өлшеу бірлігі. Бір кредит академиялық кезеңдегі студенттің аптасына 1 академиялық сағатына тең.

 

 

 

Академиялық кезең - бұл 15 аптаға созылатын семестр болып табылатын теориялық дайындық кезеңі.

Барлық курстардағы теориялық кезеңнің ұзақтығы - 30 апта. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестациядан (қорытынды бақылау), практикадан және демалыстан тұрады. Аралық аттестаттау кезеңі емтихан сессиясы деп аталады. Қысқы және жазғы емтихан сессияларын ажыратыңыз, ал жазғы сессия ауыспалы болады, оның нәтижелері бойынша ректор курстан курсқа ауысады. Студенттерге демалыс әр академиялық кезеңнен кейін беріледі. 

Әр оқу жылы үшін барлық мамандықтар бойынша академиялық күнтізбелер жасалады.


 

 

Академиялық күнтізбе - демалыс күндерін (демалыс және мереке) көрсете отырып, оқу жылы бойындағы оқу-бақылау жұмыстарының кестесі.

 

 

Сабақтар аптасына 6 күн: дүйсенбіден сенбіге дейін.

Дәріс, практикалық (семинар) сабақтың ұзақтығы - 50 минут, «Дене шынықтыру» пәні бойынша зертханалық және практикалық сабақ - 100 минут (2 сабақ 50 минут).

Студент белгілі бір логикалық дәйектілікпен оқытатын курстардың тізімі оқу траекториясы деп аталады.

Барлық пәндер міндетті және элективті болып бөлінеді.

 

Міндетті компонент - студенттердің оқу жоспарына сәйкес оқытылатын пәндері мамандықтың мемлекеттік білім стандартымен белгіленеді.

 

Таңдамалы компонент (элективті пәндер) - кез-келген академиялық кезеңде студенттердің өз бетінше таңдаған және жоғары оқу орындары ұсынатын академиялық пәндер тізімі және кредиттердің немесе академиялық сағаттардың тиісті көлемдері.

Бірінші курс студенттері пәндерді таңдау оқу жылы басталмай тұрып, ал екінші семестрдің ортасында жоғарғы курс студенттері жүргізеді.

Пәндерді таңдағаннан кейін студенттің жеке оқу жоспары (ЖОЖ) жасалады.


 

Жеке оқу жоспары - жыл сайын жұмыс оқу жоспары негізінде білім алушы жасайтын құжат, ол оқыған академиялық пәндердің тізімін және кредит саны немесе академиялық сағаттар санын қамтиды; жеке оқу жоспары белгілі бір оқушының оқу траекториясын көрсетеді.

 

Әр топқа эдвайзер - оқытушы тағайындалады, ол тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық тәлімгерінің функцияларын орындайды, оқыту жолын таңдауға (оқу жоспарын құруға) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын жасауға көмектеседі.


 Сізді қызықтыратын кез-келген сұрақ бойынша эдвайзермен әрқашан байланыса аласыз және білікті жауап ала аласыз.

 

Эдвайзер шәкірттерімен жеке және топтық кеңестер өткізеді. Эдвайзердің консультация кестесін факультеттің ақпараттық стендінен білуге ​​болады.

Студент кафедра меңгерушісіне (сіздің мамандығыңызға жауапты) немесе факультет деканына дәлелді түрде бас тарту туралы кеңес бере отырып, эдвайзерден бас тартуға құқылы.

Барлық пәндер оқу-әдістемелік кешендермен (ПОӘК) қамтамасыз етілген, оларды сіз электронды түрде электронды кітапхана бөлімінде (www.ksu.ku) ақпараттық-білім порталында таба аласыз. Сіз ПОӘК табу туралы жетекші оқытушыдан нақты ақпарат аласыз. Бірінші сабақта мұғалім сізге силлабусын беруі керек.


 Егер сіз силлабусты алмаған болсаңыз, топ жетекшісінен немесе жетекші мұғалімнен сұраңыз.

 

Студент үшін ПОӘК келесі құжаттарды қамтиды: пән бойынша оқу бағдарламасы (Syllabus); дәріс кешені; практикалық (семинар) сабақтар жоспарлары; пәнді оқу, зертханалық жұмыстарды орындау, курстық жұмыстар (жобалар) бойынша нұсқаулықтар; студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша студенттердің өзіндік жұмысына арналған материалдар.

 

 

Силлабус - бұл оқытылатын пәннің сипаттамасы, пәннің мақсаттары мен міндеттері, оның қысқаша мазмұны, әр сабақтың тақырыптары мен ұзақтығы, өзіндік жұмыс тапсырмалары, кеңес беру уақыты, мұғалімдерге қойылатын талаптар, бағалау критерийлері, бақылаудың аралық бақылау кестесі және пайдаланылған әдебиеттер тізімі бар пәннің оқу бағдарламасы.


PDF