Ахмет Байтұрсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік университеті
Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді,
бай, hәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек,
Күшті болуға бірлік керек.
А. Байтұрсынов

Инновациялық ғылыми-білім беру орталығы

 

Инновациялық ғылыми-білім беру орталығы  (ИҒББО) А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ  құрылымдық бөлімшесі болып табылады және инновациялық әлеуетті сапалы қолданудың жүйесін дамытып,  жасауын қамтамасыз етіп және университет қызметкерлерінің  ғылыми, педагогикалық және әкімшілік қызметін  жетілдіреді.   

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ИҒББО алдында тұрған негізгі мақсаттары :


 • Халықаралық, республикалық және аймақтық ғылыми-техникалық бағдарламалар және конкурстар шеңберіндегі іргелі және қолтанбалы ғылыми жобаларды жасау және тарату;
 • А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ базасында уақытша творчестволық ұжымдарды жасау және инновациялық даму Институтымен , Қостанай облысының бизнес қоғамдастығымен бірігіп жобаларын өз бетінше инновациялық қызмет ретінде  жүргізу;  А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дың білім беру процесінде белсене қатысу;
 • Жоғары білікті ғылыми –педагогикалық кадрларды дайындауында қатысу (соның ішінде докторантура, магистратура арқылы); инновациялық қызметінің халықаралық, қазақстандық және аймақтық субъектілерімен байланыс жасау.  

 

Инновациялық ғылыми-білім беру  орталығының директоры

 

 

 

 

Коканов Сабит Кабдышевич,

 

Ветеринария ғылымдарының кандидаты 

 

 

Телефон: +7(7142) 21-12-00

 

E-mail: kkanv@mail.ru


Орталық қызметкерлері профессорлық –оқытушылар құрамына, университеттің кафедралар қызметкерлеріне, магистранттар және докторанттардың тапсырыстарын  дайындауда, гранттық қаржыландыруға ғылыми жобаларды жасау, (семинарлар, кеңестер), ғылыми-зерттеу жұмыстарының, практикалық және зертханалық сабақтарының әдістерін таңдау, магистерлік және докторлық зерттеулерін келесі бағыттар бойынша орындайды:

 • Биологиялық объектілердің физико-химиялық анализы: су, топырақ, өсімдіктер, мал және өсімдіктің шығу шикізаты, азықтық тағамдар және т.б. Өсімдікті шикізатта, жемде және азықтық тағамдарда ГМО-ның сапалы  және сандық жағынан анализын  анықтау.
 • Малдардың жұқпалы аурулар диагностикасының биотехнологиялық әдістері (туберкулез, бруцеллез, листериоз және т.б.).
 • Биологиялық объектілердің және патологиялық материалдың иммуноферменттік  анализы.
 • Мал және құстар қан сарысуының иммунологиялық зерттеулері.
 • Ауа, су, мал және өсімдіктің шикізаты, азықтың, патологиялық материалдың микробиологиялық зерттеулері.  
 • Малдан шығатын азықтық тағамдардың ветеринарлық-санитарлық сараптамасы,  сапа бағасы  және шикізаттың қауіпсіздігі.
 • Мал, құс және балықтарға арналған жемдердің   зоотехникалық анализы және үйлесімді рациондардың компьютерлік өңдеуі .  
 • Су айдынының  биоиндикация әдістерімен экологиялық  мониторингі.  
 • Штаммдар-продуценттер микроорганизмдерден  биологиялық  препараттарын, биологиялық активті заттарын, оның ішінде су айдынынан алу технологияларын жасау. 
 • Арнайы су айдыны штаммдар биосалмағының  негізінде отынның альтернативті түрлерін   алу технологияларын жасау.

 

 

Қазіргі уақытта ИҒББО қызметкерлері «Разработка отечественной тест-системы иммуноферментного анализа для определения эстрадиола-17b в продуктах животного происхождения» жоба бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізуге грантқа ие болды.

 

ИҒББО қызметкерлерінің кейбір басылымдары 

 

 • Коканов С.К., Шарапиденов К.Т., Черемисова Т.Г. и др. Разработка технологии получения сухого концентрата углеводородокисляющих микроорганизмов для изготовления нефтеокисляющего препарата. Мат. Межд. научно-практ. конф. «Биотехнология в Казахстане: проблемы и перспективы инновационного развития», посв. 50-летию НИИПББ. -  Алматы. – 2008. – С. 294.
 • Коканов С.К., Шарапиденов К.Т., Черемисова Т.Г. и др. Влияние длительности хранения на биологическую активность инсектицидного препарата против колорадского жука. Материалы Межд. научно-практ. конф. «Достижения и проблемы защиты и карантина растений», посв. 50-летию КазНИИЗР. – Алматы. –  2008. – С.179-184.
 • Kokanov S.K, Ten V.B., Daugalieva S.T., Abutalip A.A. The peculiarities of the course and liquidation of brucellosis infection on the cattle farms of the Republic of Kazakhstan. International Workshop «Brucellosis as a trans – Boundary infection of animals and humans which needs to be managed by cooperative efforts of different countries». – June 2-4, 2008. –  Serpukhov, Moscow region. - P. 35-36.
 • Коканов С.К., Сагитов А.О., Дйсембеков Б.А. и др. Разработка технологии получения отечественного инсектицидного препарата против жесткокрылых насекомых. Мат. 1-й Межд. научно-практ. конф. «Астана Биотех 2008». – Астана. –2008. – С. 26.
 • 5.    Чужебаева Г.Ж., Макбуз А.Ж., Коканов С.К. и др. Дизайн и синтез специфических праймеров для  идентификации Pasteurella multocida методом ПЦР. Костанай. – 3 i: Интеллект, идея, инновация. – №3. – 2010. – С. 21-24.
 • Kokanov S.K, Wolfram J.H., Verkhovsky O.A. Diagnostic and Vaccine Chapter/Brucellosis: A Transboundary Zoonotic Disease/Vaccine, Volume 28, Supplement 5, 1 Oct. 2010, P. F49-F53. doi:10.1016/j.vaccine.2010.04.051.
 • Наметов А.М., Коканов С.К., Ержанов Е.С. Обзор актуальных проблем патогенеза хирургических ран / 3 i: Интеллект, идея, инновация. – №-1-2. – 2011. – С. 9-13.
 • Чужебаева Г.Ж., Макбуз А.Ж., Коканов С.К. и др. Подбор и отработка температурного режима при разработке и оптимизации полимеразной цепной ракции для диагностики пастереллеза крупного рогатого скота. Мат. Межд. научно-практ. конф.  «Байтурсыновские чтения». - Костанай, 2010, С. 59-61.
 • Наметов А.М., Коканов С.К., Ержанов Е.С. Современные методы оценки иммунного статуса и выявления иммунодефицитных состояний организма при хирургических травмах. Сб. материалов Межд. научно-практ. конф. «Байтурсыновские чтения – 2011» (ч. 3).
 • Рыщанова Р.М., Ибрагимов П.Ш., Ракецкий В.А. Ветеринарно-санитарный контроль остаточных количеств гормональных стимуляторов роста в продукции животного происхождения. - Костанай. – 3i: « Интеллект, идея, инновация». - №4 – 2011. – с. 5-8.
 • Рыщанова Р.М., Ибрагимов П.Ш., Коканов С.К., Чужебаева Г.Д. Получение иммунной сыворотки к эстрадиолу 17В/ Материалы научно-практической конференции "Перспективные вопросы мировой науки – 2012". - София, Болгария. - 2012.

PDF