Skip to content

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы)

Білім алушы жеке оқу траекториясын анықтау кезінде ЖОО компоненті және таңдау компоненті шеңберінде:

  • негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді (Major);
  • қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайды (Minor).

Minor - бакалавриаттың жаңа білім беру моделінің маңызды құрамдас бөлігі, оны іске асыру 2020 жылы А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінде басталды. Major – дан айырмашылығы (негізгі құзыреттерді қалыптастыру мақсатында білім алушы анықтаған білім беру бағдарламасы), Minor - бұл студент үшін негізгі емес бағыттағы өзара байланысты төрт пәннің блогы.

2-курстан бастап білім алушылар оқытудың жеке траекториясын айқындау кезінде пәндерді негізгі білім беру бағдарламасынан, жалпы көлемі-20 кредит болатын қосымша білім беру бағдарламасына ауыстыра алады.

Қосымша білім беру бағдарламасы үшін жеке ЭПК әзірленеді.

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау және меңгеру тәртібі сабақтас немесе бейінді ББ бойынша қосымша құзыреттер алу үшін, сондай-ақ білім алушының жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады.

Қосымша ББ пәндерін білім алушылар ЖООК және ТБК пәндері шеңберінде зерделейді және олардың көлемі негізгі операциялық бөлме бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті беру үшін қажетті академиялық кредиттердің жалпы көлеміне кіреді.

Әрбір білім алушы оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың үшінші және төртінші курстарында оқиды.

Бакалавриат студенттеріне арналған Minor каталогы:

2022 жыл

2021 жыл

2020 жыл

2018 жыл

Жүктеу 2018 жылғы бакалавриат студенттеріне арналған minor каталогы

Қабылдау комиссиясы